Pálava

CHKO Pálava ochraňuje v silně zkrasovělém území, budovaném převážně jurskými vápenci, nejcennější biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů. Lesní komplex Milovického lesa v okolí obce Bulhary tvoří teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny se dvěma oborami pro chov zvěře. V nivě Dyje mezi Novými Mlýny a Bulhary se střídají lužní lesy…