Pálava

CHKO Pálava ochraňuje v silně zkrasovělém území, budovaném převážně jurskými vápenci, nejcennější biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů. Lesní komplex Milovického lesa v okolí obce Bulhary tvoří teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny se dvěma oborami pro chov zvěře. V nivě Dyje mezi Novými Mlýny a Bulhary se střídají lužní lesy s jinými mokřadními nebo vodními společenstvy. V roce 1986 byla chráněná krajinná oblast Pálava organizací UNESCO zařazena do mezinárodní sítě biosférických rezervací chránících ukázky nejvýznačnějších světových ekosystémů.

 

V lokalitách Pavlov a Dolní Věstonice byly učiněny významné archeologické nálezy. Nejvýznamnějším nálezem světového významu je Věstonická venuše, keramická soška nahé ženy vyrobená z pálené hlíny pocházející z mladého paleolitu a datovaná do období 29 000 – 25 000 př. n. l.

Tip na výlet: V CHKO Pálava, v území sevřeném obcemi Pavlovem, Horními a Dolními Věstonice, Pernou a Klentnicí,  se nachází řada přírodních rezervací, z nichž nejznámější jsou: Děvín – skalní step s teplomilnou květenou; Kočičí skála – typická květena; Kotel – částečně lesnaté a suťovité svahy se stepní květenou; Růžový vrch – skalní step s typickou květenou; Svatý kopeček – stepní a lesostepní společenstva; Šibeničník – stepní květena; Tabulová hora – skalní step; Turold – zalesněný vrch s porosty dubu šípáku. Již v 80-tých letech 20. stol. zde byla vybudována naučná stezka Děvín, která tehdy měřila jen 6 km, přesto spojovala většinu uvedených přírodních rezervací. V roce 2005 byla vybudována nová NS Děvín, která již měří 11 km, turisté na ní naleznou celkem 15 zastavení a 3 mapy. Zaměření stezky: flóra, fauna, neživá příroda, geografie a historie. Stezku tvoří tři vzájemně propojené okruhy, s několika odbočkami k panelům, které jsou mimo hlavní okruhy. Není nutno procházet panely podle číselného pořadí a proto lze začít s prohlídkou z kteréhokoliv místa v rezervaci. Panely s orientačními mapami jsou umístněny na rozcestích u odpočívadla v Soutěsce, v horní části Soutěsky a v sedle pod hradem Děvičky. Jako nejvhodnější místo pro začátek prohlídky lze doporučit pramen v Soutěsce u kterého je umístněn panel č. 1. Podrobné informace získá čtenář na stránkách NS Děvín. Turistická mapa Pálavy zde.
Integrovaný dopravní systém: Z Brna do Šakvic použijeme vlak linky č. R5, odtud pak autobus č. 540 do Dolních nebo Horních Věstonic. Z obou těchto autobusových zastávek vedou turistické značky, které nás přivedou k některé ze zastávek Naučné stezky Děvín, kde můžeme začít náš okružní výlet. Z Dolních Věstonic se po naučné stezce po červené značce dostaneme k zastavení č. 5 naučné stezky a k Dívčím hradům (2,1 km).  Z Horních Věstonic můžeme využít zelenou značku k Novému Hradu (2 km).

Doprava autem: Z Brna po dálnici D2 do Hustopečí, v Hustopečích se nejdříve vydat vlevo směr Břeclav, ještě v samotné obci Hustopeče ale odbočíme vpravo na silnici 420 směr Strachotín a přes jednu z hrází Novomlýnské nádrže přijedeme do Horních Věstonic. Zde odbočíme vpravo do Pavlova. Celkem 45 km, cca 40 minut.  Trasa autem vyznačena zde.